Tìm Một Phân Số Có Tổng Của Tử Số Và Mẫu Số Là 25, Nếu Thêm Vào Tử Số 7 Đơn Vị Và Giữ Nguyên Mẫu Số Tả Đc Một Phân Số Có


1.Bạn đang xem: Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số và mẫu số bằng 25, nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị nữa thì phân số đó bằng 1. 

2. 

Tìm một phân số biết rằng trung bình cộng tử số và mẫu số của phân số đó là 13 và mẫu số hơn tử số 8 đơn vị.

Bạn đang xem: Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 25, nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số tả đc một phân số có

*

1

Nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị thì được phân số bằng 1 vậy mẫu số sẽ hơn tử số 

7 đơn vị.

Tử số là : 

( 25 – 7 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

25 – 9 = 16 

Vậy phân số đó là : \(\frac{9}{16}\).

2 . 

Tổng của tử số và mẫu số là : 

13 x 2 = 26 

Tử số là : 

( 26 – 8 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

26 – 9 = 17 . 

Vậy phân số đó là : \(\frac{9}{17}\).

Xem thêm: Xem Năm 2018 Có Nhuận Không ? Tháng 2 Có Ngày 29 Không? Tháng Nhuận Là Tháng Nào

*

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số và mẫu số bằng 25 , nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị nữa thì phân số đó bằng 1.

1) Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 210 và biết nếu chuyển từ mẫu số lên tử số 12 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1

Tham Khảo Thêm:  Thành phần sữa morinaga số 2

2) Tìm một phân số có tổng của tử số mẫu số là 175 và biết nếu thêm 9 đơn vị vào tử số của phân số đó ta được phân số mới bằng 1

Cho một phân số có trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 260. tÌm phân số đó. Biết rằng nếu bớt ở mẫu số 32 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng 1.

Tìm 1 phân số biết mẫu số hơn tử số 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86

Tổng của hai số bằng 222. Biết rằng nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn

Tìm một phân số biết nếu thêm 7 đơn vị vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì phân số đó bằng 1 . Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm vào mẫu số 5 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1/3

Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 175 và biết rằng nếu thêm 9 đơn vị vào tử số của phân số đó ta được một phân số mới bằng 1

Tìm 2 số có tổng tử số và mẫu số là 210. Biết rằng tử số thêm 15 đơn vị và mẫu số bớt đi 15 đơn vị ta được một phân số mới bằng 1. Tìm phân số đó 

1. Tìm 1 phân số biết nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu chuyển 1 đơn vị tử số xuống mẫu số thì dc phân số bằng 1/2

Tham Khảo Thêm:  5 Dấu Hiệu Và 6 Nguyên Nhân Thường Gặp

2. Tìm 1 phân số biết nếu thêm 5 đơn vị vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu chuyển 1 đơn vị tử số xuống mẫu số thì dc phân số bằng 1/2

3.. Tìm 1 phân số biết nếu thêm 2 đơn vị vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu chuyển 5 đơn vị tử số xuống mẫu số thì dc phân số bằng 1/2

5. Có 2 đội tham gia thi thể thao. Lúc đầu tỉ số người ở đội 1 và đội 2 là 2/5. Sau đó người ta bổ sung thêm vào mỗi đội 5 người. Lúc này số người đội 2 gấp đôi đội 1. Lúc đầu tổng số người hai đội.

Lớp 5 Toán 0 0

Tìm một phân số, biết nếu viết thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số thì ta được phân số mới bằng 1.Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm vào mẫu số 5 đơn vị thì ta được phân số mới là 1/3.Tìm phân số đó. ( giải chi tiết ra hộ mình nhé )

Lớp 5 Toán 4 0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  5 Dấu Hiệu Và 6 Nguyên Nhân Thường Gặp

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Số Phận Của Quân – ❤️Giải Mã Số Phận Người Tên Quân

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Kênh 18 – Phim So Phan Bi Danh Cap

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Nêu Cách Đổi Phân Số Ra Số Tự Nhiên Ra Hỗn Số, Cách Đổi Số Tự…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Hai Số Phận Tập 64

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Thành phần sữa morinaga số 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *