Số Phần Tử Của Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Lẻ Không Nhỏ Hơn 54 Và Không Lớn Hơn 1997


Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là

Câu 2:

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 là

Câu 3:

Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là

Câu 4:

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997

Câu 5:

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị ?Trả lời: số.

Xem thêm: Phần Mềm Sắp Xếp Từ Tiếng Anh Thành Câu, Phần Mềm Sắp Xếp Từ Tiếng Anh

Câu 6:

Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là

Câu 7:

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là

Câu 8:

Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là

Câu 9:

Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.

Câu 10:

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là

 

19 trang

*

lananh572

*
*

100

*

0Download

Vòng 21.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:691215Câu 2:Cho tập hợp A = {1; 2; 3; }. Khẳng định nào sau đây là sai ?2 A{1; } A{3; } Ab ACâu 3:Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; …; 85; 87} là {}74373844Câu 4:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là:2010201120092012Câu 5:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 6:Số 500 là sốcó số chục là 0có số đơn vị là 0có chữ số hàng chục là 0có chữ số hàng chục là 50Câu 7:Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?18202460Câu 8:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:108129Câu 9:Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:20181016Câu 10:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 49 là:171618kết quả khácThời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là Câu 2:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 là Câu 3:Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là Câu 4:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.Câu 5:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị ?Trả lời: số.Câu 6:Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là Câu 7:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là Câu 8:Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là Câu 9:Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.Câu 10:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là 2.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 2:Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; …; 85; 87} là {}74373844Câu 3:Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:691215Câu 4:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:194319441945972Câu 5:Tập hợp các chữ cái của từ “VIOLYMPIC” là:{V; I; O; L; Y; M; P; I; C}{V; O; L; Y; M; P; C}{V; L; Y; M; P; I; C}{C; I; L; M; O; P; V; Y}Câu 6:Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử ?300900150450Câu 7:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:108129Câu 8:Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?”Sông Hồng””Sông Mê Kông””Sông Sài Gòn””Sông Đồng Nai”Câu 9:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 10:Ba số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị của một số có ba chữ số. Nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì ta sẽ được một số mới có ba chữ số lớn hơn số ban đầu bao nhiêu đơn vị ?186204198kết quả khácThời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.Câu 2:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là Câu 3:Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; …; 78; 80} là Câu 4:Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là Câu 5:Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ?Trả lời: tập hợp.Câu 6:Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?Trả lời: số.Câu 7:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị ?Trả lời: số.Câu 8:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là Câu 9:Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện lần.Câu 10:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là 3.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 2:Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; …; 85; 87} là {}74373844Câu 3:Tập hợp P = {} gồm các phần tử1; 2; 3; 41; 2; 3; 4; 50; 1; 2; 3; 40; 1; 2; 3; 4; 5Câu 4:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:149329871492một số khácCâu 5:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:108129Câu 6:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 7:Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?18202460Câu 8:Tập hợp các số tự nhiên mà là:{1}{7; 8}{15}Câu 9:Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?”Sông Hồng””Sông Mê Kông””Sông Sài Gòn””Sông Đồng Nai”Câu 10:Ba số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị của một số có ba chữ số. Nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì ta sẽ được một số mới có ba chữ số lớn hơn số ban đầu bao nhiêu đơn vị ?186204198kết quả khácThời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là Câu 2:Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó thì được số mới gấp 7 lần số đã cho.Số cần tìm là Câu 3:Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; …; 78; 80} là Câu 4:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.Câu 5:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là Câu 6:Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?Trả lời: số.Câu 7:Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là Câu 8:Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là Câu 9:Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là Câu 10:Bốn số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của một số có bốn chữ số. Viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại ta sẽ được một số mới có bốn chữ số lớn hơn số ban đầu đơn vị.4.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?, với , với , với , với Câu 2:Cho tập hợp A = {1; 2; 3; }. Khẳng định nào sau đây là sai ?2 A{1; } A{3; } Ab ACâu 3:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là:2010201120092012Câu 4:Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:691215Câu 5:Tập hợp các số tự nhiên mà là:{1}{7; 8}{15}Câu 6:Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}. Cách viết nào sau đây là sai ?{78} Q10 Q{78; 86} Q12 QCâu 7:Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử ?300900150450Câu 8:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 9:Tập hợp các chữ cái của từ “VIOLYMPIC” là:{V; I; O; L; Y; M; P; I; C}{V; O; L; Y; M; P; C}{V; L; Y; M; P; I; C}{C; I; L; M; O; P; V; Y}Câu 10:Cho năm chữ số 2; 5; 0; 6; 1. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?1816129Thời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là Câu 2:Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó thì được số mới gấp 7 lần số đã cho.Số cần tìm là Câu 3:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là Câu 4:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.Câu 5:Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là Câu 6:Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện lần.Câu 7:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là Câu 8:Số chữ số để đánh số các trang sách (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 1031 trang là Câu 9:Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.Câu 10:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là 5.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; …; 85; 87} là {}74373844Câu 2:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 3:Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tă … chữ số 9 ?Trả lời: số.Câu 9:Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ?Trả lời: tập hợp.Câu 10:Bốn số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của một số có bốn chữ số. Viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại ta sẽ được một số mới có bốn chữ số lớn hơn số ban đầu đơn vị.6.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là:2010201120092012Câu 2:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:194319441945972Câu 3:Tập hợp P = {} gồm các phần tử1; 2; 3; 41; 2; 3; 4; 50; 1; 2; 3; 40; 1; 2; 3; 4; 5Câu 4:Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; …; 85; 87} là {}74373844Câu 5:Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử ?300900150450Câu 6:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:108129Câu 7:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 nhưng không vượt quá 2010 là {}450504500kết quả khácCâu 8:Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?”Sông Hồng””Sông Mê Kông””Sông Sài Gòn””Sông Đồng Nai”Câu 9:Tập hợp các chữ cái của từ “VIOLYMPIC” là:{V; I; O; L; Y; M; P; I; C}{V; O; L; Y; M; P; C}{V; L; Y; M; P; I; C}{C; I; L; M; O; P; V; Y}Câu 10:Cho năm chữ số 2; 5; 0; 6; 1. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?1816129Thời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; …; 78; 80} là Câu 2:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là Câu 3:Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là Câu 4:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là Câu 5:Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là Câu 6:Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là Câu 7:Có sáu đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là Câu 8:Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.Câu 9:Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là Câu 10:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số sao cho trong mỗi số có ít nhất một chữ số 5 ?Trả lời: số.8.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:149329871492một số khácCâu 2:Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; …; 85; 87} là {}74373844Câu 3:Cho tập hợp A = {1; 2; 3; }. Khẳng định nào sau đây là sai ?2 A{1; } A{3; } Ab ACâu 4:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 5:Số 500 là sốcó số chục là 0có số đơn vị là 0có chữ số hàng chục là 0có chữ số hàng chục là 50Câu 6:Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:7643Câu 7:Tập hợp các chữ cái của từ “VIOLYMPIC” là:{V; I; O; L; Y; M; P; I; C}{V; O; L; Y; M; P; C}{V; L; Y; M; P; I; C}{C; I; L; M; O; P; V; Y}Câu 8:Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?”Sông Hồng””Sông Mê Kông””Sông Sài Gòn””Sông Đồng Nai”Câu 9:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:108129Câu 10:Cho tập hợp bốn chữ số {0; 1; 2; 3}. Có thể lập được bao nhiêu số khác nhau (mỗi chữ số dùng không quá một lần trong số đã lập ra) từ tập hợp các chữ số đã cho ?27361849Thời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.Câu 2:Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là Câu 3:Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?Trả lời: con đường.Câu 4:Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là Câu 5:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009 là Câu 6:Cho tập hợp M = {5; 8; 9; 1986; 2010}. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm những số chẵn ?Trả lời: tập hợp.Câu 7:Số chữ số để đánh số các trang sách (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 1031 trang là Câu 8:Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là Câu 9:Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.Câu 10:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là 9.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 60 là:60306131Câu 2:Tập hợp P = {} gồm các phần tử1; 2; 3; 41; 2; 3; 4; 50; 1; 2; 3; 40; 1; 2; 3; 4; 5Câu 3:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:194319441945972Câu 4:Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?18 lần19 lần20 lần21 lầnCâu 5:Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:20181016Câu 6:Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử ?300900150450Câu 7:Tập hợp các chữ cái của từ “VIOLYMPIC” là:{V; I; O; L; Y; M; P; I; C}{V; O; L; Y; M; P; C}{V; L; Y; M; P; I; C}{C; I; L; M; O; P; V; Y}Câu 8:Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}. Cách viết nào sau đây là sai ?{78} Q10 Q{78; 86} Q12 QCâu 9:Tập hợp các số tự nhiên mà là:{1}{7; 8}{15}Câu 10:Cho hai tập hợp P = {} và Q = { | là số lẻ có một chữ số}. Tập hợp S gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp P và Q là:S = {1; 2; 3; 4; 5}S = {1; 3; 5}S = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9}S = {0; 2; 4}Thời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; …; 78; 80} là Câu 2:Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?Trả lời: con đường.Câu 3:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là Câu 4:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 2000 là Câu 5:Số chữ số để đánh số các trang sách (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 1031 trang là Câu 6:Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.Câu 7:Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là Câu 8:Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là Câu 9:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là Câu 10:Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số các trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897 chữ số.Đáp số: Số trang của cuốn sách đó là trang.10.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:149329871492một số khácCâu 2:Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; …; 85; 87} là {}74373844Câu 3:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:194319441945972Câu 4:Tập hợp P = {} gồm các phần tử1; 2; 3; 41; 2; 3; 4; 50; 1; 2; 3; 40; 1; 2; 3; 4; 5Câu 5:Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:20181016Câu 6:Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?”Sông Hồng””Sông Mê Kông””Sông Sài Gòn””Sông Đồng Nai”Câu 7:Số 500 là sốcó số chục là 0có số đơn vị là 0có chữ số hàng chục là 0có chữ số hàng chục là 50Câu 8:Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?18202460Câu 9:Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử ?300900150450Câu 10:Cho tập hợp bốn chữ số {0; 1; 2; 3}. Có thể lập được bao nhiêu số khác nhau (mỗi chữ số dùng không quá một lần trong số đã lập ra) từ tập hợp các chữ số đã cho ?27361849Thời Gian : BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là Câu 2:Tìm một số có hai chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó thì được số mới gấp 7 lần số đã cho.Số cần tìm là Câu 3:Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; …; 78; 80} là Câu 4:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là Câu 5:Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là Câu 6:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị ?Trả lời: số.Câu 7:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 1001 nhưng không vượt quá 2009 là Câu 8:Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện lần.Câu 9:Số chữ số để đánh số các trang sách (bắt đầu từ trang 1) của một cuốn sách có 1031 trang là Câu 10:Bốn số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của một số có bốn chữ số. Viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại ta sẽ được một số mới có bốn chữ số lớn hơn số ban đầu đơn vị.
Tài liệu đính kèm:

Tham Khảo Thêm:  Cách Tìm Vi Phân Của Hàm Số Y = F(X), Cách Tìm Vi Phân Của Hàm Số Hay, Chi TiếtSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Cho Ba Số Phần Tử Của Tập Hợp Các Số Là Ước Của 100, Câu Hỏi Của Hikari

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Hồ Sơ Trinh Sát 2 Xem Phim, Hồ Sơ Trinh Sát 2 Xem Phim

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Toán Lớp 4 Trang 133 Phép Nhân Phân Số Bài 1,2,3 Sgk, Toán Lớp 4…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Mê Kông Archives, Công Ty Cổ…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Mê Kông Archives, Công…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Toán Lớp 4 Trang 133 Phép Nhân Phân Số Bài 1,2,3 Sgk, Toán Lớp 4…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *