Phân Số Lớp 6 Về Các Phép Tính Phân Số, Các Dạng Bài Tập Phân Số Lớp 6 Nâng Cao


Sau đây là các bài tập TOÁN về CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, nên xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:

Nên xem:

✨ Bài học CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ.

Bạn đang xem: Phân số lớp 6

✨ Bài học SỐ ĐỐI CỦA PHÂN SỐ & QUY TẮC DẤU NGOẶC.

✨ Bài học NHÂN, CHIA PHÂN SỐ.

Bài tập 1.1: Tính:

a) $\Large \frac{7}{5}$ + $\Large \frac{-12}{5}$;

b) $\Large \frac{3}{14}$ – $\Large \frac{5}{14}$.

Bài tập 1.2: Tính:

a) $\Large \frac{-7}{6}$ + $\Large \frac{-3}{4}$;

b) $\Large \frac{1}{27}$ – $\Large \frac{4}{21}$;

c) $\Large \frac{-3}{14}$ – $\Large \frac{20}{-35}$;

d) $\Large \frac{4}{-55}$ + $\Large \frac{-2}{-121}$.

Bài tập 1.3: Tính:

a) $\Large \frac{23}{-32} \cdot \frac{-11}{4}$;

b) $\Large \frac{3}{4} \cdot \frac{-5}{-6}$;

c) $\Large \frac{11}{12} : \frac{13}{14}$;

d) $\Large \frac{-2}{7} : \frac{4}{-3}$.

Bài tập 1.4: Thực hiện phép tính:

a) $\Large \frac{3}{4}$ + $\Large \frac{4}{3}$ – $\Large \frac{5}{12}$;

b) $\Large \frac{-5}{-27}$ – $\Large \frac{1}{-18}$ + $\Large \frac{-2}{9}$.

Xem thêm: Phần Mềm Chuyển Đầu Số Điện Thoại Cho Iphone, Chuyển Đổi Đầu Số

c) $\Large \frac{1}{2}$ – $\Large \frac{3}{4} \cdot \frac{-2}{18}$ + $\Large \frac{-3}{7} : \frac{9}{-14}$

d) $\Large \frac{5}{6}$ $: 25$ – $2$ + $\Large \frac{-7}{3} \cdot \frac{2}{7}$.

Bài tập 1.5: Rút gọn:

$$\mathbf{a)}\; \frac{-4}{5}\cdot \frac{5}{2}$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$$

$$\mathbf{c)}\; 15 \cdot \frac{7}{-3} \cdot \frac{-1}{14}$$

$$\mathbf{d)}\; \frac{3}{2}\cdot \left(\frac{5}{4} : \frac{5}{8}\right) : \frac{2021}{2022}$$

Dạng 2: Tính nhanh

Bài tập 2.1: Tính một cách hợp lý:

a) $\Large \frac{2}{2021}$ + $\Large \frac{-5}{2022}$ + $\Large \frac{-1}{2021}$ + $\Large \frac{4}{2022}$;

b) $1$ + $\Large \frac{1}{-2}$ – $5$ – $\Large \frac{-3}{4}$;

c) $\Large \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{500}\cdot \frac{25}{6}$;

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Karaoke 6 Số Trên Máy Tính Tuyệt Vời, Download Walaokepro 3

Bài tập 2.2: Tính một cách hợp lý:

a) $\Large \frac{7}{19} \cdot \frac{8}{11}$ + $\Large \frac{7}{19}\cdot \frac{3}{11}$ + $\Large \frac{12}{19}$.

$$\mathbf{b)}\; \left(\frac{2021}{2022} – \frac{115}{116} \cdot \frac{117}{118}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} – \frac{1}{4} -\frac{1}{12}\right)$$

Hướng dẫn: Đừng vội quy đồng và tính toán, hãy quan sát trước!

Biểu thức này có dạng là một tích của hai biểu thức (trong hai cặp dấu ngoặc tròn), đó là: $A = \frac{2021}{2022} – \frac{115}{116}\cdot \frac{117}{118}$ và $B = \frac{1}{3} – \frac{1}{4} – \frac{1}{12}$.

Khi giải toán (hay giải quyết bất kỳ vấn đề nào khác), luôn luôn làm hết những công việc dễ trước, sau đó mới giải quyết những phần khó sau. Cho nên, ta tính biểu thức B trước (vì biểu thức A quá phức tạp, số quá lớn).

Sau khi tính toán, ta có $B = 0$. Biểu thức đã cho chính là $A\cdot B$ nên cũng có giá trị bằng 0 (mà không cần tính giá trị của A).

Dạng 3: Tìm $x$

Bài tập 3.1: Tìm $x$, biết:

a) $\Large \frac{3}{-8}$ + $x$ = $\Large \frac{-1}{-20}$;

b) $x$ – $\Large \frac{23}{24}$ = $\Large \frac{2}{-15}$;

c) $4$ – $x$ = $\Large \frac{22}{3}$.

Bài tập 3.2: Tìm $x$, biết:

$$\mathbf{a)}\; \frac{11}{12} \cdot x = \frac{-13}{14}$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{-3}{-4} : x = \frac{1}{-2}$$

$$\mathbf{c)}\; x : \frac{-4}{5} = \frac{5}{7}$$

Bài tập 3.3: Tìm $x$, biết:

$$\mathbf{a)}\; \frac{2}{3} \cdot x – \frac{4}{7} = \frac{1}{8}$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{4}{7} + \frac{5}{9} : x = \frac{1}{5}$$

$$\mathbf{c)}\; x – \frac{1}{5} = \frac{2}{7} \cdot \frac{-11}{5}$$

Bài tập 3.4: Tìm số nguyên $x$, biết:

$$\mathbf{a)}\; \frac{x}{468} = \frac{-7}{13} \cdot \frac{5}{9}$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{-x}{15} = \frac{2}{-5} : \frac{3}{5} – \frac{1}{3}$$

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) $\Large \frac{7}{5}$ + $\Large \frac{-12}{5}$

Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện, Huong Dan Ve So Do, Top Phần Mềm Vẽ Mạch Điện Tử Tốt Nhất

$$=\frac{7 + (-12)}{5} = \frac{-5}{5} = -1$$

b) $\Large \frac{3}{14}$ – $\Large \frac{5}{14}$

$$=\frac{3 – 5}{14} = \frac{-2}{14} = \frac{-1}{7}$$

Bài tập 1.2:

a) $\Large \frac{-7}{6}$ + $\Large \frac{-3}{4}$

$$= \frac{-14}{12} + \frac{-9}{12} = \frac{-23}{12}$$

b) $\Large \frac{1}{27}$ – $\Large \frac{4}{21}$

$$=\frac{7}{189} – \frac{36}{189} = \frac{-29}{189}$$

c) $\Large \frac{-3}{14}$ – $\Large \frac{20}{-35}$

$$= \frac{-15}{70} – \frac{-40}{70}$$

$$=\frac{(-15) – (-40)}{70} = \frac{25}{70} = \frac{5}{14}$$

d) $\Large \frac{4}{-55}$ + $\Large \frac{-2}{-121}$

$$= \frac{-44}{605} + \frac{10}{605} = \frac{-34}{605}$$

Bài tập 1.3: Tính:

a) $\Large \frac{23}{-32} \cdot \frac{-11}{4}$

$$=\frac{23 \cdot (-11)}{(-32) \cdot 4} = \frac{253}{128}$$

b) $\Large \frac{3}{4} \cdot \frac{-5}{-6}$

$$= \frac{3 \cdot (-5)}{4 \cdot (-6)} = \frac{15}{24} =\frac{5}{8}$$

c) $\Large \frac{11}{12} : \frac{13}{14}$

$$=\frac{11}{12} \cdot \frac{14}{13} = \frac{11 \cdot 7}{6 \cdot 13}$$

$$=\frac{77}{78}$$

d) $\Large \frac{-2}{7} : \frac{4}{-3}$

$$= \frac{-2}{7} \cdot \frac{-3}{4} = \frac{(-1) \cdot (-3)}{7 \cdot 2}$$

$$= \frac{3}{14}$$

Bài tập 1.4:

a) $\Large \frac{3}{4}$ + $\Large \frac{4}{3}$ – $\Large \frac{5}{12}$

$$= \frac{9}{12} + \frac{16}{12} – \frac{5}{12}$$

$$= \frac{9 + 16 – 5}{12}$$

$$= \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

b) $\Large \frac{-5}{-27}$ – $\Large \frac{1}{-18}$ + $\Large \frac{-2}{9}$

$$= \frac{10}{54} – \frac{-3}{54} + \frac{-12}{54}$$

$$= \frac{10 – (-3) + (-12)}{54} = \frac{1}{54}$$

c) $\Large \frac{1}{2}$ – $\Large \frac{3}{4} \cdot \frac{-2}{18}$ + $\Large \frac{-3}{7} : \frac{9}{-14}$

$$= \frac{1}{2} – \frac{-1}{12} + \frac{-3}{7} \cdot \frac{-14}{9}$$

$$= \frac{1}{2} – \frac{-1}{12} + \frac{2}{3}$$

$$= \frac{6}{12} – \frac{-1}{12} + \frac{8}{12}$$

$$= \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

d) $\Large \frac{5}{6}$ $: 25$ – $2$ + $\Large \frac{-7}{3} \cdot \frac{2}{7}$

$$= \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{25} – 2 + \frac{-2}{3}$$

$$= \frac{1}{6 \cdot 5} – 2 + \frac{-2}{3}$$

$$= \frac{1}{30} – \frac{60}{30} + \frac{-10}{30}$$

$$= \frac{-69}{30}$$

Bài tập 1.5:

$$\mathbf{a)}\; \frac{-4}{5}\cdot \frac{5}{2}$$

$$= -2$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$\mathbf{c)}\; 15 \cdot \frac{7}{-3} \cdot \frac{-1}{14}$$

$$= \frac{5 \cdot 1 \cdot (-1)}{(-1) \cdot 2} = \frac{5}{2}$$

Tham Khảo Thêm:  Ăn Bánh Bò Bao Nhiêu Calo ? Giảm Cân Ăn Bánh Bò Được Không? Ăn Bánh Bò Có Mập Không

$$\mathbf{d)}\; \frac{3}{2}\cdot \left(\frac{5}{4} : \frac{5}{8}\right) : \frac{2021}{2022}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{5}{4} \cdot \frac{8}{5}\right) : \frac{2021}{2022}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{1} : \frac{2021}{2022}$$

$$= \frac{3}{1} : \frac{2021}{2022}$$

$$= \frac{3}{1} \cdot \frac{2022}{2021}$$

$$= \frac{6066}{2021}$$

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) $\Large \frac{2}{2021}$ + $\Large \frac{-5}{2022}$ + $\Large \frac{-1}{2021}$ + $\Large \frac{4}{2022}$

$$= \left(\frac{2}{2021} + \frac{-1}{2021}\right) + \left(\frac{-5}{2022} + \frac{4}{2022}\right)$$

$$= \frac{1}{2021} + \frac{-1}{2022}$$

$$= \frac{2022 – 2021}{2021 \cdot 2022}$$

$$=\frac{1}{4086462}$$

b) $1$ + $\Large \frac{1}{-2}$ – $5$ – $\Large \frac{-3}{4}$

$$= (1 – 5) + \left(\frac{1}{-2} – \frac{-3}{4}\right)$$

$$= -4 + \left(\frac{-2}{4} + \frac{3}{4}\right)$$

$$= -4 + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{-16}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{-15}{4}$$

c) $\Large \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{500}\cdot \frac{25}{6}$

$$= \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{25}{6}\right) \cdot \frac{1}{500}$$

$$= \frac{100}{18} \cdot \frac{1}{500}$$

$$= \frac{1}{18 \cdot 5} = \frac{1}{90}$$

Bài tập 2.2:

a) $\Large \frac{7}{19} \cdot \frac{8}{11}$ + $\Large \frac{7}{19}\cdot \frac{3}{11}$ + $\Large \frac{12}{19}$

$$= \frac{7}{19} \cdot \left(\frac{8}{11} + \frac{3}{11}\right) + \frac{12}{19}$$

$$= \frac{7}{19} \cdot \frac{11}{11} + \frac{12}{19}$$

$$= \frac{7}{19} + \frac{12}{19} = 1$$

$$\mathbf{b)}\; \left(\frac{2021}{2022} – \frac{115}{116} \cdot \frac{117}{118}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} – \frac{1}{4} -\frac{1}{12}\right)$$Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Phim Hồ Sơ Lửa Phần 4 Tập Cuối Hay Nhất 2022, Phim Hồ Sơ Lửa Phần 4

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện, Huong Dan Ve So Do, Top Phần Mềm Vẽ Mạch…

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện, Huong Dan Ve So Do, Top Phần…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện, Huong Dan Ve So Do, Top Phần Mềm…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện, Huong Dan Ve So Do, Top…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Tải Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện, Huong Dan Ve So Do, Top Phần…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *