Phân Số Bằng Phân Số 2/5 Mà Mẫu Số Lần Lượt Là 10 20 25 35 40 100


Kiểm tra tính đúng sai của từng đáp án, dựa vào tính chất bằng nhau của cặp phân số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\left( {b,d \ne 0} \right)\) nếu \(ad = bc\)

Đáp án A: Vì \( – 2.10 \ne 4.5\) nên \(\dfrac{{ – 2}}{5} \ne \dfrac{4}{{10}}\)

\( \Rightarrow \) A sai.

Bạn đang xem: Phân số

Đáp án B: Vì \(\left( { – 2} \right).15 = \left( { – 6} \right).5 =-30\) nên \(\dfrac{{ – 2}}{5} = \dfrac{{ – 6}}{{15}}\)

\( \Rightarrow \) B đúng.

Đáp án C: \(\left( { – 2} \right).15 \ne 6.5\) nên \(\dfrac{{ – 2}}{5} \ne \dfrac{6}{{15}}\)

\( \Rightarrow \) C sai.

Đáp án D: Vì \(\left( { – 2} \right).\left( { – 10} \right) \ne \left( { – 4} \right).5\) nên \(\dfrac{{ – 2}}{5} \ne \dfrac{{ – 4}}{{ – 10}}\)

\( \Rightarrow \) D sai.

Đáp án cần chọn là: b

Xem thêm: Tú Team Lâm Vlog Bao Nhiêu Tuổi Lê Tú Team Lâm Vlog, Thành Viên Team Lâm Vlog

Bài tập có liên quan

Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau Luyện Ngay

Câu hỏi liên quan

Viết phân số âm năm phần tám.

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

*

Hãy viết phép chia sau đưới dạng phân số:$\left( { – 58} \right):73$

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

*

Phân số nào dưới đây bằng với phân số \(\dfrac{{ – 2}}{5}?\)

Chọn câu sai?

Tìm số nguyên \(x\) biết \(\dfrac{{35}}{{15}} = \dfrac{x}{3}?\)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm $\dfrac{{15}}{{90}} = \dfrac{5}{{…}}$

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Vẽ Đồ Thị Hàm Số Sketchpad, Please Wait

Cho tập \(A = \left\{ {1; – 2;3;4} \right\}\). Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc \(A\) mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số?

Viết\(20\,d{m^2}\) dưới dạng phân số với đơn vị là mét vuông.

Cho các phân số: \(\dfrac{{15}}{{60}};\dfrac{{ – 7}}{5};\dfrac{6}{{15}};\dfrac{{28}}{{ – 20}};\dfrac{3}{{12}}\)

Số cặp phân số bằng nhau trong những phân số trên là:

Cho biểu thức \(C = \dfrac{{11}}{{2n + 1}}\) . Tìm tất cả các giá trị của $n$ nguyên để giá trị của $C$ là một số tự nhiên.

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của \(n\) để \(\dfrac{9}{{4n + 1}}\) đạt giá trị nguyên.

Tổng các số \(a;b;c\) thỏa mãn \(\dfrac{6}{9} = \dfrac{{12}}{a} = \dfrac{b}{{ – 54}} = \dfrac{{ – 738}}{c}\) là:

Tính tổng các giá trị \(x \in Z\) biết rằng \( – \dfrac{{111}}{{37}}

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành PhátSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Công Thức Tính Phần Trăm Của Một Số, Cách Tính Phần Trăm Đơn Giản, Dễ Hiểu

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Số phận của huyền

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Đổi Số Thành Chữ Trong Excel 2007, Hàm Đổi Số Thành Chữ Trong…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Đổi Số Thành Chữ Trong Excel 2007, Hàm Đổi Số Thành Chữ Trong Excel…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Vẽ Đồ Thị Hàm Số Sketchpad, Please Wait

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Công Thức Tính Phần Trăm Của Một Số, Cách Tính Phần Trăm Đơn Giản, Dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *