Lớp Phân Số, Lập Trình Tân Binh


Thiết lập lớp PhanSo để biểu diễn khái niệm phân số với hai thành phần dữ liệu tử số, mẫu số và các hàm thành phần cộng, trừ, nhân, chia hai phân số, các hàm thành phần xuất, nhập, định giá trị cho phân số. Viết chương trình cho phép nhập vào hai phân số, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai phân số kể trên.

Bạn đang xem:

Code tham khảo

#include using namespace std;class PhanSo{private: int tu, mau;public: void set(int t, int m) { tu = t; mau = m; } void nhap() { cout > tu >> mau; } void xuat() { cout

Bài tập 2 Lập trình hướng đối tượng

Bài 2:

Xây dựng lớp biểu diễn khái niệm số phức với hai thành phần dữ liệu thực, ảo và các hàm thành phần xuất, nhập, định giá trị cho số phức, cộng, trừ, nhân, chia hai số phức. Viết chương trình cho phép nhập vào hai số phức, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số phức kể trên.

*

Code tham khảo

#include using namespace std;class sophuc{private: float thuc, ao;public: sophuc() {} sophuc(float t, float a) { thuc = t; ao = a; } void nhap(); void xuat(); void cong(sophuc a); void tru(sophuc a); void nhan(sophuc a); void chia(sophuc a); ~sophuc() {};};void sophuc::nhap(){ cout > thuc >> ao;}void sophuc::xuat(){ cout = 0) cout

Bài tập 3 Lập trình hướng đối tượng

Bài 3:

Xây dựng lớp Candidate (Thí sinh) gồm các thuộc tính: mã, tên, ngày tháng năm sinh, điểm thi Toán, Văn, Anh và các phương thức cần thiết.

Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Số Truyền Thông Tương Tác (Intermedia)

Xem thêm: Vietkey 2000 Full Download Vietkey 2000 Full Download Vietkey 2000 Miễn Phí

Xây dựng lớp TestCandidate để kiểm tra lớp trên:

– Nhập vào n thí sinh (n do người dùng nhập)

– In ra thông tin về các thí sinh có tổng điểm lớn hơn 15

Lưu ý: Phần dưới đây mình đã làm sai yêu cầu đề bài, nhưng do chưa có thời gian điều chỉnh, nên các bạn chú ý là nó không đúng nhé. Phải xây dựng class TestCandidate trong đó có mảng chứa Candidate và thực hiện yêu cầu của nó, chứ không phải làm theo cách dưới đây – Mình đã làm thiếu class TestCandidate.

Code tham khảo

// Mình sẽ viết kiểu include file để tập làm quen với các cách viết khác nhau:

Candidate.h

#include #include using namespace std;#pragma onceclass Candidate{private: string ma, ten, ngaysinh; float van, toan, anh;public: Candidate(); ~Candidate(); void nhap(); float tongdiem(); void xuat(); void tren15();};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include
#include
using namespace std;
#pragma once
class Candidate
{
private:
string ma, ten, ngaysinh;
float van, toan, anh;
public:
Candidate();
~Candidate();
void nhap();
float tongdiem();
void xuat();
void tren15();
};

Candidate.cpp

#include “Candidate.h”using namespace std;void Candidate::nhap(){ cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh;}Candidate::Candidate(){}float Candidate::tongdiem(){ return van + toan + anh;}void Candidate::xuat(){ cout 15) Candidate::xuat();}Candidate::~Candidate(){}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include “Candidate.h”
using namespace std;
void Candidate::nhap()
{
cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh;
}
Candidate::Candidate(){}
float Candidate::tongdiem()
{
return van + toan + anh;
}
void Candidate::xuat()
{
cout ma ” – ” ten ” – ” ngaysinh ” | ” van
” | ” toan ” | ” anh endl;
}
void Candidate::tren15()
{
if (Candidate::tongdiem() > 15)
Candidate::xuat();
}
Candidate::~Candidate(){}

Tham Khảo Thêm:  Phân Tích Chỉ Số Tài Chính, Hướng Dẫn Của Doanh Nghiệp

Main.cpp

#include #include “Candidate.h”using namespace std;int main(){ int n; Candidate a; cin >> n; for (int i = 1; i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include
#include “Candidate.h”
using namespace std;
int main()
{
int n;
Candidate a;
cin >> n;
for (int i = 1; i n; i++)
a.nhap();
cout “Diem tren 15: \n”;
for (int i = 1; i n; i++)
a.tren15();
system(“pause”);
return 0;
}

Đây là test mẫu:

input:

1
2
3
4
5
6
7
6
UIT16521215 Miticc06 1998 7.5 9.5 8.75

output

1
2
3
4
5
Diem tren 15:
UIT16521215 – Miticc06 – 1998 | 7.5 | 9.5 | 8.75

C++, Lập trình hướng đối tượng OOP Lập trình hướng đối tượng OOP. permalink.

Post navigation

750A – New Year and Hurry
HAPPYNEWYEAR – Happy new year 2017

2 thoughts on “ Bài tập cơ bản về lớp (class) – Thực hành 2”

*

Bất says:
8 Tháng Tư, 2017 at 20:55

Trong bài 1 cho thấy hậu quả của việc Copy Paste :))) coutTrả lời

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.Source link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Thực Hành Phân Tích Và So Sánh Tháp Dân Số Năm 1989 Và Năm 1999

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Cofico Jsc, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Đọc Truyện Sở Kiều Truyện Phần 2 Chap 11 Next Chap 12

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Đọc Truyện Sở Kiều Truyện Phần 2 Chap 11 Next Chap 12

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Phân Số Thập Phân Lớp 5 Trang 8 Phân Số Thập Phân,…

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Cofico Jsc, Công Ty Cổ Phần Xây…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *