Cho Phân Số 87/98 – Giải Câu Hỏi 4 Bài 9 Trang 98 Toán 8 Tập 1


cho phân số 87/98 hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng 2/3

trả lời mỗi kết quả cũng đc ạ

*

cho phân số 87/98 hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng 2/3

*

cho phân số 87/98. Hỏiphải chuyểntừ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để có phân số có giá trị bằng 2/3

ta thấy nếu từ tử số xuống mẫu số thì tổng không đổi.Bạn đang xem: Cho phân số 87/98

tổng của tử số và mẫu số là:

89 + 98 =185

tử số sau khi chuyển là:

185 : (2 + 3) x 2 = 74

phải chuyển từ tử số xuống mẫu số : 87 – 74 = 13 đơn vị để có phân số mới có giá trị là\(\frac{2}{3}\)

Đ/s : 13

Khi chuyển tử số xuống mẫu số một số đơn vị bất kì thì tổng của chúng không thay đổi

Tổng của tử số và mẫu số : 87 + 98 = 185

Tử số mới : 185 : (2 + 3) x 2 = 74

Phải chuyển tử số xuống mẫu số : 87 – 74 = 13 (đơn vị)

Đáp số : 13 đơn vị

Cho phân số 87/98 . Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhioeeu đơn vị để có giá trị bằng 2/3 .Bạn đang xem: Cho phân số 87/98

Tổng tử số và mẫu số lúc đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu số của\(\frac{2}{3}\)là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Vậy tử số mới là :

185 : 5 x 2 = 74

= > Chuyển số đơn vị là : 87 – 74 = 13 ( đơn vị )

Đáp số : 13 đơn vị

Cho phân số\(\frac{87}{98}\). Hỏi phải chuyển từ tử xuống mẫu bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng\(\frac{2}{3}\)

Gọi số cần tìm là a.

Bạn đang xem: Cho phân số 87/98

Có:\(\frac{87-a}{98+a}=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow3\left(87-a\right)=2\left(98+a\right)\)

\(\Rightarrow261-3a=196+2a\)

\(\Rightarrow261-196=2a+3a\)

\(\Rightarrow65=5a\)

\(\Rightarrow a=\frac{65}{5}\)

\(\Rightarrow a=13\)

Tổng của tử số và mẫu số của phân số đã cho là:

87 + 98 = 185

Tử số sau khi chuyển là:

185 : ( 2 + 3 ) x 2 = 74

Số đơn vị cần chuyển là:

87 – 74 = 13

Đáp số: 13

Giải:

Gọi số cần tìm là a ( thuộc N* )

Theo bài ra ta có:

\(\frac{87-a}{98+a}=\frac{2}{3}\)

Tham Khảo Thêm:  Hàng Của Số Thập Phân Đọc Viết Số Thập Phân

\(\Rightarrow3\left(87-a\right)=2\left(98+a\right)\)

\(\Rightarrow261-3a=196+2a\)

\(\Rightarrow261-196=2a+3a\)

\(\Rightarrow5a=65\)

\(\Rightarrow a=13\)

Vậy số cần tìm là 13

1. Cho phân số 51/61.Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 3/5 ?

2.Cho phân số67/122.Hỏi phải chuyển từ mâu số lên tử số baonhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5 ?

3.Cho phân số 73/97.Hỏi phải cùng bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 2/3 ?

4.Cho phân số 27/78.Hỏi phải cùng thêm mẫu số và tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 2/5 ?

Ai trả lời nhanh có kết quả sớm lời giả đàng hoàng mình stick cho ok

Lớp 5 Toán 2 0 Gửi Hủy

1) Tổng số phần của phân số 3/5 là :

3+5=8

Tổng số phần của phân số 51/61 là:

51+61=112

Giá trị một phần là:

112:8=14

Tử số của phân só mới là :

14×3=42

Mẫu số của phân só mới là:

14×5=70

Vậy ta có:42/70=3/5

Ta phải chuyển từ tử số xuống mẫu số là:

51-42=9

Đs:..

2)Tử số của phân sô mới:

(67 + 122) : (4 + 5) x 4 = 84

Cần chuyển mẫu số lên tử số :

84 – 67 = 17

Đs:..

3)Hiệu của tử số và mẫu số là:

97 – 73 = 24

Cùng bớt đi ở hai số bao nhiêu đơn vị thì hiệu giữa hai số không thay đồi.

Tử số sau khi bớt là: 24 x ( 3-1 ) = 48

Mẫu số sau khi bớt là: 48 + 24 = 72

Phải bớt đi : 73 -48 = 25 ( đơn vị )

Đs:..

4)Tử số mới là:

( 78 – 27 ) : ( 5 – 2 ) x 2 = 34

Phải thêm vào tử số và mẫu số là:

34 – 27 = 7

Đs:…

Đúng 0 Bình luận (0)

đáp án theo thues tựngăn cách bởi dấu phẩy

9, 17, 25, 7

Đúng 0 Bình luận (0)

cho phân số 87/98.hói phải chyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêuđơn vị,đểđc phân số mới có giá trị băng2/3

Lớp 6 Toán 0 0 Gửi Hủy

1.Cho phân số 51/61. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 3/5?

Cho phân số 49/67. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1/3?Cho phân số 67/122. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5?

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều, (24) Cách Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều

4.

Xem thêm: Processors Là Gì, Nghĩa Của Từ Processor, Các Loại Cpu Được Sử Dụng Rộng Rãi Hiện Nay

Cho phân số 41/78. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 3/4?

5.Cho phân số 73/97. Hỏi phải cùng phải bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 2/3?

Lớp 5 Toán 1 0 Gửi Hủy

1) Tổng của tử số và mẫu số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì tổng của tử số với mẫu số của phân số mới vẫn không thay đổi và bằng 112

Chia tử số của phân số mới thành 3 phần bằng nhau thì mẫu số của phân số mới là 5 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là

3+5=8 phần

Giá trị 1 phần là

112:8=14

Tử số của phân số mới là

14×3=43

Số đơn vị cần chuyển từ tử xuống mẫu của phân số ban đầu là

51-42=9

Các bài khác làm tương tự

Đúng 3 Bình luận (0)

1.Cho phân số51/61. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có giá trị bằng3/5?

2.Cho phân số49/67. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có giá trị bằng1/3?

3.Cho phân số67/122. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có giá trị bằng4/5?

4.Cho phân số41/78. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có giá trị bằng3/4?

Lớp 5 Toán 2 0 Gửi Hủy

câu 1

Tổng của tử số và mẫu số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì tổng của tử số với mẫu số của phân số mới vẫn không thay đổi và bằng 112

Tham Khảo Thêm:  Ebook Hai Số Phận Ebook Pdf/Prc/Epub, Download Sách Hai Số Phận Ebook Pdf/Prc/Epub

Chia tử số của phân số mới thành 3 phần bằng nhau thì mẫu số của phân số mới là 5 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là

3+5=8 phần

Giá trị 1 phần là

112:8=14

Tử số của phân số mới là

14×3=43

Số đơn vị cần chuyển từ tử xuống mẫu của phân số ban đầu là

51-42=9

Các bài khác làm tương tự

Đúng 0 Bình luận (0)

ok

ai làm đúng 1 k

Đúng 0 Bình luận (0)

cho phân số 87/98 phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để bằng phân số 2/3

Lớp 6 Toán 9 0 Gửi Hủy

Khi chuyển tử số xuống mẫu số thì tổng của tử và mẫu không thay đổi.

Tổng tử số và mẫu số là: 87 + 98 = 185 (tổng này không thay đổi)

Phân số mới có tổng tử số và mẫu số bằng 185, và phân số đó bằng 2/3 có nghĩa là:

Tử số mới: 2 phần

Mẫu số mới: 3 phần

Tổng tử số và mẫu số: 2 + 3 = 5 phần

5 phần ứng với 185 => 1 phần bằng 185 :5 = 37

=> Tử số mới là: 37 x 2 = 74

Mà tử số cũ là: 87.

Vậy phải chuyển 87 – 74 = 13 đơn vị từ tử só xuống mẫu số.

Các bạn chú ý: bài chuyển từ số này sang số kia thì tổng hai số không thay đổi, còn nếu cùng cộng hoặccùng trừ hai số đi 1 số thì hiệu hai số không thay đổi

Đúng 0 Bình luận (0)

Tổng tử số và mẫu số lúc đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu số của 2/3 là :

2 + 3 = 5

Vậy tử số mới là :

185 : 5 x 2 = 74

Chuyển số đơn vị là :

87 – 74 = 13 ( đơn vị )

Đáp số : 13 đơn vị

Đúng 0 Bình luận (0)

Hiệucủa phân số đó là :

98-87 = 11

Mẫu của phân số mới là :

11 : (3-2).3 = 33

Phải cần bớt số đơn bị để bằng phân số 2/3 là :

98 – 33= 65

Vậy cần bớt 65 đơn bị để đượcphân số bằng 2/3

Đúng 0 Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthotienmadaichien.comSource link

Related Posts

Số phận của huyền

Số phận của huyền Source link Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều, (24) Cách Tìm Quy Luật Dãy Số Cách Đều

Số phận của khánh

Số phận của khánh Source link Tham Khảo Thêm:  Tìm Hiểu Namaste Là Gì ? Ý Nghĩa Của Câu Chào Namaste Ý Nghĩa Của Câu Chào “Namaste”…

Gia đình là số 1 phần 2

Gia đình là số 1 phần 2 Source link Tham Khảo Thêm:  Trẻ Sơ Sinh Đi Ngoài Phân Có Bọt, Trẻ Sơ Sinh Đi Ngoài Nhiều Lần…

Công thức tỉ số phần trăm

Công thức tỉ số phần trăm Source link Tham Khảo Thêm:  Tìm Hiểu Namaste Là Gì ? Ý Nghĩa Của Câu Chào Namaste Ý Nghĩa Của Câu…

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel

Phần mềm lưu trữ hồ sơ bằng excel Source link Tham Khảo Thêm:  Xem Phim Sở Kiều Truyện Phần 2, Sở Kiều Truyện

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44

Hồ sơ lửa phần 2 tập 44 Source link Tham Khảo Thêm:  Tỉ Số Phần Trăm Của 2 Số 5 Và 20 Là ? Giải Toán Trên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *